اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/10
کل خالص ارزش دارائی ها 1,048,551,963 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,048,551 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,048,551 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,053,293 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/05

مدیر صندوق:

سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص)

ضامن نقد شوندگی:

بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام)

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي، زهرا فرجي شربياني، سحر باقري

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر اجرا:

شركت فرهنگي ورزشي پيروزي(پرسپوليس)