مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ1399.08.28 1399/08/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1399.07.02 1399/07/05
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399.07.02 1399/07/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ1399.07.02 1399/07/05
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مجمع1399.05.11 1399/06/22
تایید صورتجلسه اصلاح نصاب دارایی صندوق های سرمایه گذاری مورخ1399/04/28 1399/05/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/28 1399/05/06
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/04/28 1399/04/28
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/04/25 1399/04/28
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/03/31 1399/04/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/31 1399/04/23
تایید صورتجلسه تصویب صورتهای مالی دوره 1 ساله منتهی به 98.06 1399/02/13
اعلام لغو مجمع حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری نبکوکاری ورزشی پرسپولیس 1399/01/09
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق - مجمع مورخ 98.12.07 1398/12/26
دعوت به مجمع صندوق پرسپولیس-حذف رکن ضامن نقدشوندگی و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید 1398/12/26
افراد حاضر در مجامع مورخ 98.12.07 1398/12/14
صورتجلسه مجمع تغییر برخیمفاد امیدنامه 1398/12/10
صورتجلسه مجمع تغییر برخی مفاد اساسنامه 1398/12/10
صورتجلسه مجمع تصویب گزارش صورت های مالی دوره مالی منتهی به 98.06.31 1398/12/10
دعوت به مجمع صندوق پرسپولیس-تغییرات امیدنامه 1398/11/27
دعوت به مجمع صندوق پرسپولیس-تغییرات اساسنامه 1398/11/27
دعوت به مجمع صندوق پرسپولیس-تصویب صورت مالی 1398/11/27
تایید صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق - مجمع مورخ 98.04.01 1398/04/12
تایید صورتجلسه تصویب گزارش های صورت های مالی دوره منتهی به 97.06.31 - مجمع مورخ 98.04.01 1398/04/10
تایید صورتجلسه تغییر ارکان - تغییر مدیر و مدیر ثبت- مجمع مورخ 98.04.01 1398/04/10
صورتجلسه مجمع تغییر حسابرس صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس مورخ 97.08.19 1397/08/26
صورتجلسه مجمع 02-11-٩٥ تصویب صورت‏های مالی دوره منتهی به 95.06.31 1395/12/17
تایید صورتجلسه تغییر ضامن نقد شوندگی صندوق مورخ 09/08/94 1394/10/23
تایید صورتجلسه تصویب صورتهای مالی مورخ 14/09/94 1394/10/06
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 09/08/94 1394/09/24
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی 31/06/94 1394/09/18
صورتجلسه اصلاحی تغییرات ضامن نقد شوندگی 1394/08/24
صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق مور 09/08/94 1394/08/12
صورتجلسه تغییرات ضامن نقد شوندگی صندوق مورخ 09/08/94 1394/08/12
مجمع ثبت هزینه های کانون نهادهای سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1393/11/21
مجمع ثبت هزینه های کانون نهادهای سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1393/11/21
مجمع تصویب صورتهای مالی یک ساله منتهی به 31/06/93 (اصلاحی) 1393/09/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری پرسپولیس 1393/09/12
مجمع تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 31/06/93 1393/09/08
مجمع ادامه فعالیت و تغییرهزینه مجامع صندوق پرسپولیس مورخ 08/02/93 (اصلاحیه) 1393/08/19
صورتجلسه مجمع مورخ 02/07/93 صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1393/08/07
مجمع ادامه فعالیت صندوق پرسپولیس مورخ 08/02/93 1393/02/14
مجمع ادامه فعالیت و تغییرهزینه مجامع صندوق پرسپولیس مورخ 08/02/93 1393/02/13
مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1392/08/26