تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق

به اطلاع می رساند؛ با اشاره به نامه شماره ٣١٣١/١٢٢مورخ ٢٠/١٠/١٣٩٤ از این پس بانک حکمت ایرانیان جایگزینبانک ایران زمین به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس می باشد.