تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس(تغییرات مفاد امیدنامه) و اعلام اسامی حاضرین در جلسه

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس با موضوع تغییر برخی مفاد اساسنامه با حضور 99.99 درصد سهامداران مدیریتی  در روز 4شنبه مورخ 1398/12/07 ساعت 17 تشکیل گردید.
اسامی حاضرین در جلسه:

1-     رئیس مجمع(نماینده موسس)                    ابوالقاسم آقادوست    

2-     ناظر(موسس)                                        شهریار شهمیری     

3-     ناظر(نماینده مدیر صندوق)                      لیلا عباس محسنی     

4-     دبیر مجمع                                           زهره شادکمالی