یازدهمین دوره تقسیم سود صندوق پرسپولیس

یازدهمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه‏گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس برای سه  ماهه منتهی به ٠٤/٠٨/١٣٩٥ درتارخ ٠٥/٠٨/١٣٩٥صورت پذیرفت. که به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٩٢،٠٠٤ریال (٢٩،٢٩١ ریال متعلق به سرمایه گذار) آن را تقسیم نموده است .  
مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا