اعلام تنفس در برگزاری مجمع مورخ ٠٦/٠٦/١٣٩٥

پیرو اعلام برگزاری مجمع صندوق سرمایه‏گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس در روز شنبه مورخ ٠٦/٠٦/١٣٩٥، به استحضار می‏رساند در برگزاری مجمع مذکور تنفس اعلام گردید است. 
شایان ‏ذکر است تاریخ جدید مجمع فوق متعاقباٌ اعلام خواهد گردید.