دهمین دوره تقسیم سود صندوق پرسپولیس

دهمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه‏گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس برای سه  ماهه منتهی به ٠٤/٠٥/١٣٩٥ درتارخ ٠٥/٠٥/١٣٩٥صورت پذیرفت. که به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٨٣،٠٨٠ ریال (٣٠,٥٤٣ریال متعلق به سرمایه گذار) آن را تقسیم نموده است .  مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.
مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا