نهمین دوره تقسیم سود صندوق پرسپولیس

نهمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس برای سه  ماهه منتهی به ٠٤/٠٢/١٣٩٥ درتارخ ٠٥/٠٢/١٣٩٥صورت پذیرفت. که به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٤٢،٥٠٠ ریال (٢٥،١٤٤ریال متعلق به سرمایه گذار) آن را تقسیم نموده است .  مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.
مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا