هفتمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

هفتمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس برای سه  ماهه منتهی به ٠٤/٠٨/١٣٩٤ درتارخ ٠٥/٠٨/١٣٩٤صورت پذیرفت. که به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٤٣،٦٢٧ ریال (٢٥،٢٨٦ ریال متعلق به سرمایه گذار) آن را تقسیم نموده است .  مبلغ سود در روزهای آتی به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد .
مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا