پنجمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

پنجمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس برای سه  ماهه منتهی به ٠٤/٠٢/١٣٩٤ درتارخ ٠٥/٠٢/١٣٩٤صورت پذیرفت .  که به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٣١،٨٥١ ریال آن را تقسیم نموده است .  مبلغ سود در روزهای آتی به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد .
مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا