اعلام وجوه واریزی نیکوکارانه به حساب مدیر اجرای صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

وجوه مربوط به امور نیکوکارانه ٤ دوره تقسیم سود صندوق نیکاری ورزشی پرسپولیس به حساب شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس به عنوان مدیر اجرا واریز گردید.