چهارمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

چهارمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس برای سه ماهه منتهی به ٠٤/١١/١٣٩٣ درتارخ ٠٥/٠٨/١٣٩٣صورت پذیرفت . که به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٣٣،٩٩٣ریال آن را تقسیم نموده است . مبلغ سود در روزهای آتی به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد . مدیر صندوق کارگزاری سهم آشنا