سومین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری پرسپولیس

سومین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس برای سه  ماهه منتهی به ٠٤/٠٨/١٣٩٣ درتارخ ٠٥/٠٨/١٣٩٣صورت پذیرفت . بازدهی صندوق طی دوره سه ماهه ( معادل ٣٣،٩٩٣ ریال ) بوده که به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٣٣،٩٩٣ریال آن را تقسیم نموده است .  مبلغ سود در روزهای آتی به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد .
مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا