امکان سرمایه گذاری صندوق در واحدهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار و قراردادهای آتی

با توجه به تشکیل مجمع مورخ ٠٢/٠٧/٩٣ امکان خرید واحدهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار (شامل سرمایه گذاری  در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان صندوق های سرمایه گذاری پروژه) و همچنین امکان سرمایه گذاری صندوق در قراردادهای آتی سهام با رعایت سایر قوانین و مقررات به تصویب رسید.