گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ٣١/٠٣/٩٣ صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس منتهی به ٣١/٠٣/٩٣