دومین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

دومین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس برای سه  ماهه منتهی به ٠٤/٠٥/١٣٩٣ درتارخ ٠٥/٠٥/١٣٩٣صورت پذیرفت . بازدهی صندوق طی  ( معادل ٥٠،٠٣٩ ریال ) بوده که به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٤٢،٤٩٩ ریال آن را تقسیم نموده است .  مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد و مابقی در حساب ذخیره حساب سرمایه گذار باقی خواهد ماند. 
مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا