گزارش عملکرد منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٢ صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

گزارش عملکرد منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٢ صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس به شرح ذیل میباشد : 

                            مقايسه بازده صندوق
بازده صندوق  
يك هفته اخير                  ٠.٢٦
يك ماه اخير                    ١.٥٩