گزارش عملکرد منتهی به ٠٤/٠٢/١٣٩٢ صندوق سرمایه گذاری پرسپولیس

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس منتهی به تاریخ ٩٣/٠٢/٠٤ 

                      مقايسه بازده صندوق
 يك هفته اخير            ١.٣٨
يك ماه اخير                ٣.٠٤
سه ماه اخير              ٧.٤١