اولین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

اولین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس برای سه  ماهه منتهی به ٠٤/٠٢/١٣٩٣ درتارخ ٠٦/٠٢/١٣٩٣صورت پذیرفت . بازدهی صندوق طی مذکور ٧.٤١ درصد ( معادل ٧٤،٤١٨ ریال )بوده که به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٤٢،٤٩٩ ریال آن را تقسیم نموده است . حداکثر ظرف مدت ٧روزکاری مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد و مابقی در حساب ذخیره حساب سرمایه گذار باقی خواهد ماند. 
مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا