انواع روش های سرمایه گذاری در صندوق نیکوکاری پرسپولیس

انواع روشهای سرمایه گذاری در صندوق :
١ - بخشش اصل و منافع به امور نیکوکارانه (صدور گواهی سرمایه گذاری به نام مدیراجرا)
٢ -  بخشش تمام منافع به امور نیکوکارارنه (صدور گواهی به نام شخص سرمایه گذار)
٣ - بخشش قسمتی از منافع به درخواست سرمایه گذار(سالانه بیش از حداکثر نرخ سود علی الحساب پنج ساله نخواهد بود) همچنین اختصاص اصل و کل منافع به امور نیکوکارانه در زمان ابطال