پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس به گزارش ایلنا

صندوق سرمایه گذاری پرسپولیس به منظور تقویت تیم‌های پایه، تکمیل و تجهیز باشگاه پرسپولیس، آکادمی فوتبال پرسپولیس و احیای پیشکسوتان تأسیس شده که کلیه منافع این صندوق به این موضوعات اختصاص داده می‌شود.