هشتمین دوره تقسیم یود صندوق پرپسولیس

هشتمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس برای سه  ماهه منتهی به ٠٤/١١/١٣٩٤ درتارخ ٠٥/١١/١٣٩٤صورت پذیرفت. که به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٤٢،٤٩٩ ریال (٢٤،٦٥٨ریال متعلق به سرمایه گذار) آن را تقسیم نموده است .  مبلغ سود در روزهای آتی به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.
مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا