صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد برای دوره مالی دو ماه و هفت روز - تصفیه - منتهی به 1397.09.07 (حسابرسی شده) 1397/12/08
صورتهای مالی دو ماه و هفت روز -تصفیه- صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس منتهی به 97.09.07 (حسابرسی شده) 1397/12/08
گزارش عملکرد برای دوره مالی دو ماه و هفت روز منتهی به 1397.09.07 صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1397/11/17
صورتهای مالی دو ماه و هفت روز تصفیه منتهی به 97.09.07 صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1397/11/17
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 31-06-1397 (حسابرسی شده) 1397/09/12
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 31-06-1397 (حسابرسی شده) 1397/09/12
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس شش ماهه منتهی به 29-12-1396 (حسابرسی شده) 1397/09/12
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس شش ماهه منتهی به29-12-1396(حسابرسی شده) 1397/09/12
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 31-06-1396 (حسابرسی شده) 1397/09/12
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 31-06-1396(حسابرسی شده) 1397/09/12
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس شش ماهه منتهی به 30-12- 1395 (حسابرسی شده) 1397/09/12
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس شش ماهه منتهی به 30-12-1395(حسابرسی شده) 1397/09/12
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 1397.06.31 1397/09/06
صورت مالی صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 1397.06.31 1397/09/06
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 1397.03.31 1397/09/06
صورت مالی صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 1397.03.31 1397/09/06
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 1396.12.29 1397/09/06
صورت مالی صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 1396.12.29 1397/09/06
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 1396.09.30 1397/09/06
صورت مالی صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 1396.09.30 1397/09/06
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 1396.06.31 1397/08/30
صورت مالی صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سال مالی منتهی به 96.06.31 1397/08/30
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس نه ماهه منتهی به 1396.03.31 1397/08/30
صورتهای مالی صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس نه ماهه منتهی به 96.03.31 1397/08/30
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس شش ماهه منتهی به 1395.12.30 1397/08/30
صورت مالی صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس شش ماهه منتهی به 95.12.30 1397/08/30
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سه ماهه منتهی به 1395.09.30 1397/08/30
صورت مالی صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس سه ماهه منتهی 1395.09.30 1397/08/30
صورتهای مالی 2 ماه و 4 روزه حسابرسی نشده منتهی به 04/09/95 1395/10/25
گزارش‏های عملکرد 2 ماه و 4 روزه حسابرسی نشده منتهی به 04/09/95 1395/10/25
صورتهای مالی حسابرسی شده یکساله منتهی به 31/06/95 1395/08/18
صورتهای مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به 31/06/95 1395/08/01
گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 31/06/1395 1395/08/01
صورت مالی نه ماهه منتهی به 31/03/1395 1395/04/30
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31-03-95 1395/04/30
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31/03/1395 1395/04/01
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 29/12/94 1395/02/25
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 29/12/94 1395/02/02
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 29/12/1394 1395/01/15
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30/09/1394 1394/10/27
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30/09/1394 1394/10/27
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 31/06/94 1394/08/19
صورتهای مالی حسابرسی نشده یکساله منتهی به 31/06/94 1394/07/27
گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 31/06/1394 1394/07/04
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31/03/94 (اصلاح شده) 1394/05/06
صوتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31/03/94 1394/04/31
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/04/10
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/1393 صندوق پرسپولیس 1394/02/21
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1393 صندوق پرسپولیس 1394/02/06
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 29/12/1393 صندوق پرسپولیس 1394/01/18
اعلام وجوه واریزی جهت مدیر اجرای صندوق پرسپولیس 1393/11/12
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30/09/1393 صندوق پرسپولیس 1393/10/29
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30/09/1393 صندوق پرسپولیس 1393/10/14
صورت مالی حسابرسی شده یکساله منتهی به 31/06/1393 1393/08/21
گزارش عملکرد یکساله منتهی 31/06/93 صندوق پرسپولیس (اصلاح شده) 1393/08/18
صورتهای مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به 31/06/93 1393/07/29
گزارش عملکرد یکساله منتهی 31/06/93 صندوق پرسپولیس 1393/07/14
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31/03/93 (اصلاحیه) 1393/04/30
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31/03/93 1393/04/29
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی 31/03/93 صندوق پرسپولیس 1393/04/14
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/92 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری پرسپولیس 1393/02/22
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری پرسپولیس منتهی به 29/12/92 1393/02/14