مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تایید صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق - مجمع مورخ 98.04.01 1398/04/12
تایید صورتجلسه تصویب گزارش های صورت های مالی دوره منتهی به 97.06.31 - مجمع مورخ 98.04.01 1398/04/10
تایید صورتجلسه تغییر ارکان - تغییر مدیر و مدیر ثبت- مجمع مورخ 98.04.01 1398/04/10
صورتجلسه مجمع تغییر حسابرس صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس مورخ 97.08.19 1397/08/26
صورتجلسه مجمع 02-11-٩٥ تصویب صورت‏های مالی دوره منتهی به 95.06.31 1395/12/17
تایید صورتجلسه تغییر ضامن نقد شوندگی صندوق مورخ 09/08/94 1394/10/23
تایید صورتجلسه تصویب صورتهای مالی مورخ 14/09/94 1394/10/06
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 09/08/94 1394/09/24
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی 31/06/94 1394/09/18
صورتجلسه اصلاحی تغییرات ضامن نقد شوندگی 1394/08/24
صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق مور 09/08/94 1394/08/12
صورتجلسه تغییرات ضامن نقد شوندگی صندوق مورخ 09/08/94 1394/08/12
مجمع ثبت هزینه های کانون نهادهای سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1393/11/21
مجمع ثبت هزینه های کانون نهادهای سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1393/11/21
مجمع تصویب صورتهای مالی یک ساله منتهی به 31/06/93 (اصلاحی) 1393/09/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری پرسپولیس 1393/09/12
مجمع تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 31/06/93 1393/09/08
مجمع ادامه فعالیت و تغییرهزینه مجامع صندوق پرسپولیس مورخ 08/02/93 (اصلاحیه) 1393/08/19
صورتجلسه مجمع مورخ 02/07/93 صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1393/08/07
مجمع ادامه فعالیت صندوق پرسپولیس مورخ 08/02/93 1393/02/14
مجمع ادامه فعالیت و تغییرهزینه مجامع صندوق پرسپولیس مورخ 08/02/93 1393/02/13
مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1392/08/26