ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر اجرا

متولی صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس به همراه توضیحات