گزارشات مدیر

عنوان تاریخ درج
گزارش نحوه مصرف وجوه نیکوکارنه توسط مدیر اجرا 1398/07/21
اعلام واریز وجوه نیکوکارانه به حساب مدیر اجرا و درخواست گزارش 1398/07/21
گزارش نحوه صرف منافع نیکوکارانه دوره چهارم منتهی به 93.11.04 1398/07/21
گزارش نحوه صرف منافع نیکوکارانه دوره سوم منتهی به 93.08.04 1398/07/21
گزارش نحوه صرف منافع نیکوکارانه دوره دوم منتهی به 93.05.04 1398/07/21
گزارش نحوه صرف منافع نیکوکارانه دوره اول منتهی به 93.02.04-001 1398/07/21