دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 998 %99.80
2 شهريار شهميري 1 %0.10
3 محمد رويانيان 1 %0.10