جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 264 3.7 1,804 4.02 2,600 4.96 3,526 6.84
اوراق مشارکت 6,232 87.4 37,833 84.33 46,595 88.91 44,741 86.86
سپرده بانکی 2,820 39.55 5,214 11.62 3,204 6.11 3,226 6.26
وجه نقد 40 0.57 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -2,226 -31.21 11 0.02 10 0.02 16 0.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 251 3.52 1,708 3.81 2,398 4.58 3,224 6.26