جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 202 3.44 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 5,203 88.69 154 10.1 456 29.25 1,012 66.47
سپرده بانکی 2,873 48.98 1,300 85.5 1,036 66.47 452 29.69
وجه نقد 45 0.76 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -2,457 -41.88 67 4.41 67 4.28 59 3.85
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 202 3.45 0 0 0 0 0 0