جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 202 3.57 208 13.67 213 13.4 225 13.89
اوراق مشارکت 4,996 88.42 1,058 69.47 1,079 67.94 1,106 68.2
سپرده بانکی 2,743 48.54 227 14.88 278 17.53 272 16.75
وجه نقد 42 0.75 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -2,332 -41.28 30 1.97 18 1.13 19 1.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 195 3.45 67 4.39 199 12.51 225 13.88