جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 201 3.49 93 6.11 198 13.64 223 15.02
اوراق مشارکت 5,107 88.58 724 47.62 1,035 71.17 1,048 70.61
سپرده بانکی 2,813 48.79 647 42.54 180 12.35 183 12.33
وجه نقد 44 0.75 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -2,399 -41.61 57 3.73 41 2.85 30 2.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 201 3.49 93 6.11 198 13.64 223 15.02