جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 207 3.47 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 5,317 89.11 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,912 48.81 1,419 97.2 1,433 94.48 1,442 94.43
وجه نقد 46 0.76 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -2,515 -42.16 41 2.8 84 5.52 85 5.57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 207 3.47 0 0 0 0 0 0