جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 224 3.57 779 3.78 1,467 2.78 1,639 3.16
اوراق مشارکت 5,472 87.09 15,984 77.59 45,102 85.42 46,877 90.45
سپرده بانکی 2,813 44.78 3,821 18.55 6,221 11.78 3,303 6.37
وجه نقد 41 0.65 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -2,267 -36.09 15 0.07 11 0.02 6 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 215 3.42 708 3.44 1,441 2.73 1,517 2.93